Verhuurvoorwaarden

Huursom:

 • De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij De Mastworp buitensport geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte, folder en internetsite zijn vermeld of ter inzage liggen.

Betaling:

 • De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de rekening opgenomen dienen aan het adres van de verhuurder of verhuurder zelf op locatie contant of per PIN te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • De in het verhuurformulier vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding.

 • Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

 • In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met de betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het gehuurde een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Huurperiode:

 • De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.

 • Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder.

 • Tussentijdse inlevering van het gehuurde doet de overeenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

 • Het gehuurde dient bij het adres of afgesproken locatie van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het contract vermelde tijdstip van inlevering.

Gebruik:

 • Het gehuurde mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde gebruiker(s). Het gehuurde moet op het adres van de verhuurder schoon worden afgeleverd in de staat waarin het gehuurde werd ontvangen.

 • De huurder dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadiging, diefstal en verlies.

 • De mountainbikes mogen in geen geval gebruikt worden in de Ardennen, in de duinen en op het strand en in het losse zand. De ligfietsen en tandems mogen alleen op verharde paden gebruikt worden.

Schade, verlies en diefstal:

 • De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het gehuurde of onderdelen daarvan. De fietsen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of cascoschade.

Kosten tijdens huurperiode:

 • Alle lasten en belastingen ter zake het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en depersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen werking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd

Fietsdiefstalverzekering:

 • Voor 3 euro per dag voor fiets of e-bike is een fietsdiefstalverezekering af te sluiten.

 • In geval van diefstal sleutel en aangifte bij de politie inleveren.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then